Praktijkovereenkomst Parel Haptonomie Gouda

Praktijkovereenkomst
Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt, als hulpverlener te worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de hulpverlener in het dossier van de cliënt op te bergen.

Informatie
*doorhalen wat niet van toepassing is
De cliënt stelt het      wel / niet*      op prijs dat informatie vooraf bij de huisarts, specialist of collega-hulpverlener wordt ingewonnen.

De cliënt stelt het      wel / niet *    op prijs dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan aan de huisarts en / of collega-verwijzer.

De cliënt stelt het wel / niet * op prijs dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan aan de huisarts en / of collega-verwijzer.

Als u toestemming geeft; wat zijn de gegevens van de huisarts /hulpverlener:

 

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

recht op informatie;
toestemmingsvereiste voor een behandeling;
de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
cliënt heeft het recht op de mogelijkheid na alle sessies het dossier te laten vernietigen;
geheimhouding van cliëntgegevens.

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG.
Wanneer de hulpverlener – in het kader van een andere therapie, waarin hij geschoold is
– het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en
Tuchtrechtregistratie af te wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt.

Klachten
Wanneer u ontevreden bent over de therapie en het niet meer lukt om dit met mij te bespreken, kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging NFG; https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

 

Algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

1.Het maken van een afspraak kan op verwijzing van de huisarts of andere behandelaar, maar dat is niet noodzakelijk. Het kan ook op eigen initiatief. Samenwerking met een andere behandelaar behoort indien nodig tot de mogelijkheden

2.Tarieven

Behandeling haptotherapie, 50 minuten
€ 90,00

Behandeling haptotherapie, 75 minuten
€ 135,00
(b.v. bij ‘haptotherapie en systemisch werken’)

Gesprek ouders/verzorgers, 50 minuten
€ 90,00

Telefonisch overleg
€ 35,00 per half uur.

Telefonische kennismaking  kosteloos

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte
van) de kosten van de haptotherapeutische behandeling in
het aanvullende pakket. Bij twijfel kunt u het beste contact
opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.

Vanaf januari ’22 ben ik – behalve bij de NFG- ook aangesloten
bij de koepelorganisatie RBCZ.
Dit houdt in: een breder bereik van zorgverzekeraars
die haptotherapie vergoeden.

3. Betalingen te voldoen middels: betaalverzoek of overboeking.

4. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van de haptotherapeutische behandeling in het aanvullende pakket. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.

5. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

6. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

7. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

8. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Bovenstaande praktische afspraken geven duidelijkheid en gecombineerd met mijn enthousiasme en betrokkenheid vormen ze de basis voor een professionele en succesvolle behandeling.

Met vriendelijke groet,
Parel Haptonomie Gouda
Peggy Dijkstra – van Loon

Bezoekadres:

Krugerlaan 20 A, lokaal 15
(1e verdieping)
2806EJ  Gouda
KvK 65927508
Aangesloten bij NFG en RBCZ
Registratienummer NFG:8927
Vakgroep: VPMW
Registratienummer RBCZ: 220072R

 

AGB-codes
Therapeut: 90106353
Praktijk: 90065580

Prestatiecode Haptotherapie: 24602

Home