• Welkom op de website van

    Parel Haptonomie Gouda

Praktijkovereenkomst Parel Haptonomie Gouda

Praktijkovereenkomst

Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te worden ondertekend.

Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de hulpverlener in het  dossier van de cliënt op te bergen.

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

  • recht op informatie;
  • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
  • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • geheimhouding van cliëntgegevens.

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG.

Wanneer de hulpverlener – in het kader van een andere therapie, waarin hij geschoold is– het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie af te wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op mijn website kunt u onder de knop Aanvullende informatie in mijn Privacy Verklaring duidelijk lezen hoe ik hiervoor zorg.

Algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

1.Het maken van een afspraak kan op verwijzing van de huisarts of andere behandelaar, maar dat is niet noodzakelijk. Het kan ook op eigen initiatief. Samenwerking met een andere behandelaar behoort indien nodig tot de mogelijkheden.

2.Tarieven

Behandeling haptotherapie    € 85,00

Kennismakingsgesprek          € 50,00

Een behandeling duurt ongeveer 50 minuten

  • Te voldoen via een “tikkie” / factuur

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

3.De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van de haptotherapeutische behandeling in het aanvullende pakket. Op www.zorgwijzer.nl is een PDF te downloaden met een overzicht van de zorgverzekeraars die haptotherapie vergoeden vanuit een aanvullende zorgverzekering. Dit zijn tevens de zorgverzekeraars die de NFG erkennen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.

4. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

5.De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

6.Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

8.Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Bovenstaande praktische afspraken geven duidelijkheid en gecombineerd met mijn enthousiasme en betrokkenheid vormen ze de basis voor een professionele en succesvolle behandeling.

Met vriendelijke groet,
Parel haptonomie Gouda
Peggy Dijkstra – van Loon

Bezoekadres per 1 november ’19:

Krugerlaan 20 A
2806EJ  Gouda
KvK 65927508
Aangesloten bij NFG
Registratienummer:8927
Vakgroep: VPMW

AGB-codes
Therapeut: 90106353
Praktijk: 90065580